Tag: Death

A Brief Biography Of Shaykh ʿUbayd Al-Jābirī (رحمه اللّٰه) | Shaykh ʿArafāt bn Ḥasan Al-Muḥammadī

https://youtu.be/uSrJlgB3PPw Shaykh ʿArafāt bn Ḥasan Al-Muḥammadī He says: “ a brief biography of your Shaykh, Al-ʿAllāmah ʿUbayd Al-Jābirī. We hear him being belittled a lot. And immediately a deviant deviates, he begins reviling him.” Shaykh ʿUbayd bn ʿAbdillāh Al-Jābirī is from the major scholars that we know for knowledge, virtue, sound memorization, and the fear of Allāh. We studied under him a lot and we ...

Read more

Ẹ̀kọ́ Pàtàkì Láti inú Ìtàn Ikú Abu Tālib, Ẹ̀gbọ́n Bàbá Ànnábí (ﷺ)

Abū Tālib jẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá Ànnábì ﷺ, tí ó sì nífẹ Ànnábi ﷺ lọ́pọ̀lọpọ̀. Nígbàtí àsìkò ikú Abū Tālib tó, Ànnábi ﷺ lọ sí ọ̀dọ rẹ̀ láti pè wípé kí ó gba Islam kí ó tó kú, Ànnábi sọ fun wípé, “Ìrẹ ẹ̀gbọ́n bàbá mi, sọ wípé “Lā ilāha illa Llāh”, ọ̀rọ̀ tí màá fi ṣe ẹ̀rí fún ọ ní iwájú Allāh”. Ṣùgbọ́n kàkàkí Abū ...

Read more

The Angel Of Death | Shaykh Arafāt bn Ḥasan al-Muḥammadī

https://youtu.be/2MbxDhth0dQ And the author mentioned that it's not authentic that the angel of death's name is ʿIzrāʾīl. And this, as mentioned by the author, even though it has been reported in some narrations, however, these narrations are all weak and unauthentic. From the actions of the angels is that Allāh, the Mighty and Majestic, named this noble angel as Malak al-Mawt (the angel of death) ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Categories

Donations

Help our organization by donating today! All donations go directly to making a difference for our cause.