Tag: Usoolu sunnah

Àwọn Ofin Ipìlẹ ̀Sunnah ti Imām Al-Ḥumaydi

Ni orúkọ Allāh, Àjọkẹ́ Ayé, Àṣàkẹ́Ọ̀run.Àwọn òfin ìpìlẹ̀ Sunnah ti Imām Al-ḤumaydiBishr bn Mūsá gba wá fun wa, ó sọ pé: Al-Ḥumaydi gba wá fun wa, ó sọ pé:Sunnah ni ọdọ wa, òhun ni ki èèyàn gbàgbọ́ ninu kádàrá—dáadáa rẹ̀, àti búburú rẹ— dídùn rẹ, àti kíkorò rẹ. Ki o si mọ pé, ohun ti o ba ba, kòsí làkọsílẹ̀ pé yóò tàsé rẹ, ohun ...

Read more

Àwọn Òfin Ìpìlẹ̀ Sunnah Ti Al Imām Aḥmad ọmọ Ḥanbal

Ní Orúkọ Ọlọhun, Àjọkẹ́ Ayé, Àṣàkẹ́Ọ̀run. Al-Imām Aḥmad ọmọ Ḥanbal kí Ọlọhun kẹ́ wọn sọ wípé: Àwọn òfin ìpìlẹ̀ Sunnah ni ọ̀dọ wa, òhun ni gbígbá ohun ti awọn Ṣaḥābah òjíṣẹ́Ọlọhun ﷺwa lórí rẹ̀ mú, àti títẹ̀lé wọn — ni tii àwòkọ́ṣe, àti gbígbé Bidʿah— ìyẹn àdádáálẹ̀ jù sílẹ̀ , àti pé, gbogbo bidʿah jẹ anù. Read below or download eBook PDF here. Download here

Read more

Categories

Donations

Help our organization by donating today! All donations go directly to making a difference for our cause.